บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ

แนวนโยบาย "ประเทศไทย 4.0" ของรัฐบาล เป็นการกระตุ้นกระบวนการคิดและวางแนวกระบวนการลงมือทำของคนไทยในการก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างในโลกเชื่อมโยงกันเพียงปลายนิ้วสัมผัสหน้จอ "Smart Phone" เท่านั้น ด้วยเหตุดังกล่าว การทำความเข้าใจทัศนมิติเชิงสังคมจึงมิอาจถูกละเลยและต้องได้รับการบูรณาการเข้ามาสู่การรับรู้ของผู้คนด้วย วารสารฉบับนี้ได้วางเนื้อหาทั้งในระดับตัวบุคคล โดยมีบทความ เช่น งานสังคมสงเคราะห์วิถีมุสลิม ระบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ การนำแนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Monitoring) มาใช้ในการควบคุมตัวผู้กระทำผิดในประเทศไทย การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจำในระดับภูมิภาค มีบทความด้านการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถและศักยภาพของเด็กและเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนในระดับสากล มีบทความเรื่องการรับมือกระแสโลกาภิวัตน์ของขบวนแรงงานไทยในศตวรรษที่ 21

กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ใคร่ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้อ่าน ท่านสมาชิก ผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประเมินบทความ ที่ร่วมพลังใจกันรังสรรค์จรรโลงความมั่นคงทางวิชาการไว้จนเวลาจะผ่านพ้นปีนี้ ไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อเราจะได้ช่วยกันผลักดัน Thailand 4.0 ที่เป็นจริงเชิงคุณภาพ ในปีถัดไป

                                                                    รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์
                                                                                       sakchai_tu@hotmail.com
                                                                                                บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์