วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
Journal of Social Work, Vol.23 No.1 January - June 2015
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 221 หน้า
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนื้อหาโดยย่อ
ฉบับนี้มีบทความเกี่ยวกับสังคม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา และเยาวชนของไทยหลากหลาย เช่น รู้เท่าทันเรื่องเพศของวัยรุ่่่นในบริบทสังคมไทย กฎหมายกลางว่าด้วยการจัดการสวัสดิการสังคมของประเทศไทย การพัฒนาแนวทางบริการสู่ความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครปฐม การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับประถมศึกาาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
สารบัญ
ดาวน์โหลดวารสาร
» ไม่มีข้อมูลสำหรับดาวน์โหลด
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์