วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
Journal of Social Work, Vol.24 No.2 July - December 2016
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2559
จำนวนหน้า: 308 หน้า
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนื้อหาโดยย่อ
มีบทความทางด้านสังคมสงเคราะห์ อาทิเช่น งานสังคมสงเคราะห์วิถีมุสลิม ระบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ การนำแนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Monitoring) มาใช้ในการควบคุมตัวผู้กระทำผิดในประเทศไทย การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจำในระดับภูมิภาค และบทความด้านการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถและศักยภาพของเด็กและเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนในระดับสากล มีบทความเรื่องการรับมือกระแสโลกาภิวัตน์ของขบวนแรงงานไทยในศตวรรษที่ 21
สารบัญ
ดาวน์โหลดวารสาร
» ไม่มีข้อมูลสำหรับดาวน์โหลด
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์