วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
Journal of Social Work, Vol.24 No.1 January - June 2016
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2559
จำนวนหน้า: 228 หน้า
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนื้อหาโดยย่อ
ท่ามกลางความเชี่ยวกรากของกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากทุกสารทิศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจาเป็นที่วิศวกรทางสังคมจะต้องเตรียมตนเองเตรียมชุมชน สังคม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย "ยาสติชีวนะ" และ "เซรุ่มแห่งปัญญา" จากองค์ความรู้เชิงสหศาสตร์ที่เรามีอยู่เข้าเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมเหล่านั้น วารสารฉบับนี้มีบทความที่ได้รับการกลั่นกรองจากระบบ Peer Review 8 บทความด้วยกัน โดยเป็นบทความที่วิเคราะห์ปัญหาหลากมิติพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขและทางออกไวท้ั้งในเชิงกลุ่ม
สารบัญ
ดาวน์โหลดวารสาร
» ไม่มีข้อมูลสำหรับดาวน์โหลด
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์