วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
Journal of Social Work, Vol.23 No.2 July - December 2015
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 235 หน้า
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนื้อหาโดยย่อ
ฉบับนี้เป็นผลการศึกษาที่มุ่งช่วยเหลือเชิงสังคมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการของผู้ต้องขังเด็ดขาดชาวไทยและผู้ต้องขังเด็ดขาดชาวต่างประเทศในเรือนาจเขาบิน จังหวัดราชบุรี แนวทางการบริหารจัดการและการระดมทุนกองทุนโดยการมส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ทัศนคติและพฤติกรรมเอื้อเฟื้อต่อผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของงานพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของไทยฯ การเยี่ยมบ้านในงานสังคมสงเคราะห์สุขภาพ และผลกระทบจากการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สารบัญ
ดาวน์โหลดวารสาร
» ไม่มีข้อมูลสำหรับดาวน์โหลด
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์