วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
Journal of Social Work, Vol.25 No.1 January - June 2017
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2560
จำนวนหน้า: 232 หน้า
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนื้อหาโดยย่อ
บทความในวารสารฉบับนี้ เสนอเนื้อหาที่เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเท่าทัน เนื่องจากสภาพสังคมแปรเปลี่ยนไปค่อนข้างรวดเร็วมาก เราจึงต้องใช้สติในการมองปัญหาและผลกระทบอย่างรอบด้าน ทั้งควรที่จะช่วยกันสร้างเสริมประโยชน์ส่วนรวมเป็นตัวตั้ง อันจะทำให้เรารอดพ้นกับดักแห่งประโยชน์ส่วนตนได้
สารบัญ
ดาวน์โหลดวารสาร
» ไม่มีข้อมูลสำหรับดาวน์โหลด
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์