วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
Journal of Social Work, Vol.25 No.2 July - December 2017
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2560
จำนวนหน้า: 252 หน้า
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนื้อหาโดยย่อ
ช่วงแนวนโยบายแห่งรัฐกำลังเร่งไปที่ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีน่าสนับสนุน แต่อาจเป็นการมองเพียงมิติเดียวของภาครัฐที่ควรพิจารณาการขับเคลื่อนทางสังคมควบคู่ไปด้วย
เพราะการเร่งเครื่องด้านเศรษฐกิจด้วยอัตราเร่ง 4.0 ในขณะที่การพัฒนายังอยู่ที่ 0.4 อาจก่อปัญหาความพิการซ้ำซ้อนทางสังคมได้ ฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจหลายเรื่อง ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐข้างต้น อาทิเช่น การขับเคลื่อนจิตอาสาเพื่อบรรเทาสาธารณภัยจากผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ แนวทางการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมบนฐานการมีส่วนร่วมของพหุพาคี เป็นต้น
สารบัญ
ดาวน์โหลดวารสาร
» ไม่มีข้อมูลสำหรับดาวน์โหลด
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์