วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
Journal of Social Work, Vol.26 No.1 January - June 2018
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2561
จำนวนหน้า: 290 หน้า
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนื้อหาโดยย่อ
ปัจจุบันปัญหาสังคมมีความหลากหลายและซับซ้อน ทำให้แนวทางการจัดการกับปัญหาต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เท่าทันสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับบทความในวารสารฉบับนี้ได้นำเสนอมิติความรู้ใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ แก้ไข พัฒนา และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
สารบัญ
ดาวน์โหลดวารสาร
» ไม่มีข้อมูลสำหรับดาวน์โหลด
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์