วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2562
Journal of Social Work, Vol.27 No.2 July - December 2019
ISBN: ISSN 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2562
จำนวนหน้า: 273 หน้า
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนื้อหาโดยย่อ
วารสารปีที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2562 นี้ ได้นำเสนอบทความที่น่าสนใจไว้หลายประเด็น ทั้งการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สวัสดิการแรงงาน การเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษาะแรงงานให้เข้ากับบริบทของประเทศ การเมืองภาคพลเมืองของคนพิก
สารบัญ
ดาวน์โหลดวารสาร
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์