วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2564
Journal of Social Work Vol. 29 No.1 2 July - December 2021
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2564
จำนวนหน้า: 292 หน้า
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนื้อหาโดยย่อ
การส่งเสริมองค์ความรู้ในแนวสหศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสังคมสงเคราะห์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักศึกษาในการนาเสนอผลงานทางวิชาการ อันจะนาไปสู่ความก้าวหน้าใน


ศาสตร์สังคมสงเคราะห์
สารบัญ
ดาวน์โหลดวารสาร
1. A new challenge and development discourses (ขนาดไฟล์: 5,410.53 KB)
9. book review Governing Asia Reflections on a Research Journey (ขนาดไฟล์: 5,678.46 KB)
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์