ดาวน์โหลดวารสาร
ดาวน์โหลดวารสารทั้งหมด
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนวิทยาการทางด้านการบริหารสังคม ซึ่งเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ในแนวสหศาสตร์
ISBN: 0857 - 3166
ปีที่พิมพ์: 2563
จำนวนหน้า: 252 หน้า
วารสารปีที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2562 นี้ ได้นำเสนอบทความที่น่าสนใจไว้หลายประเด็น ทั้งการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สวัสดิการแรงงาน การเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษาะแรงงานให้เข้ากับบริบทของประเทศ การเมืองภาคพลเมืองของคนพิก
ISBN: ISSN 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2562
จำนวนหน้า: 273 หน้า
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ ตลอดจนวิทยาการทางด้านการบริหารสังคม ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ISBN: 0857 - 3166
ปีที่พิมพ์: 2563
จำนวนหน้า: 279 หน้า
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นวารสารทางวิชาการของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนวิทยาการทางด้านการบริหารสังคม,ซึ่งเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ในแนวสหศาสตร์ ด้านสังค
ISBN: 0857 - 3166
ปีที่พิมพ์: 2562
จำนวนหน้า: 223 หน้า
“การพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตไทย : ช่องว่างงานวิจัย การนาไปสู่ภาคปฏิบัติ และทักษะที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์”
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2561
จำนวนหน้า: 306 หน้า
ปัจจุบันปัญหาสังคมมีความหลากหลายและซับซ้อน ทำให้แนวทางการจัดการกับปัญหาต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เท่าทันสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับบทความในวารสารฉบับนี้ได้นำเสนอมิติความรู้ใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ แก้ไข พัฒนา และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2561
จำนวนหน้า: 290 หน้า
จำนวนวารสาร:   28  ฉบับ หน้า:  1 | 2  | 3  | 4  | 5 
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์