ดาวน์โหลดวารสาร
ดาวน์โหลดวารสารทั้งหมด
“การพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตไทย : ช่องว่างงานวิจัย การนาไปสู่ภาคปฏิบัติ และทักษะที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์”
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2561
จำนวนหน้า: 306 หน้า
ปัจจุบันปัญหาสังคมมีความหลากหลายและซับซ้อน ทำให้แนวทางการจัดการกับปัญหาต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เท่าทันสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับบทความในวารสารฉบับนี้ได้นำเสนอมิติความรู้ใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ แก้ไข พัฒนา และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2561
จำนวนหน้า: 290 หน้า
บทความวิชาการ และบทความวิจัย
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2557
จำนวนหน้า: 200 หน้า
บทความวิชาการ และบทความวิจัย
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า: 155 หน้า
บทความวิชาการ และบทความวิจัย
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 173 หน้า
ทิศทางสวัสดิการสังคมไทย: นโยบายและยุทธศาสตร์
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 361 หน้า
จำนวนวารสาร:   24  ฉบับ หน้า:  1 | 2  | 3  | 4 
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์