กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษาวารสาร
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง/หน่วยงาน
1
ศ.ระพีพรรณ คำหอม
คณบดี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
ศ.ยุพา วงศ์ไชย
ที่ปรึกษาวารสาร
3
ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
ที่ปรึกษาวารสาร
4
ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม
ที่ปรึกษาวารสาร
5
รศ.ดร.นฤมล นิราทร
ที่ปรึกษาวารสาร
6
รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ
ที่ปรึกษาวารสาร
7
รศ.อภิญญา เวชยชัย
ที่ปรึกษาวารสาร
8
ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์
ที่ปรึกษาวารสาร
บรรณาธิการบริหาร
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง/หน่วยงาน
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภุชงค์ เสนานุช
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Editorial Assistant)
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง/หน่วยงาน
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาดี ลิ่มสกุล
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองบรรณาธิการ
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง/หน่วยงาน
1
ศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
รศ.ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
รศ.ดร.จตุพงค์ บุณยรัตนสุนทร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5
รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
คณะสังคมและมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6
ศ.วุฒิสาร ตันไชย
สถาบันพระปกเกล้า
7
รศ.กิตติยา นรามาศ
นักวิชาการอิสระ
8
รศ.สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์
นักวิชาการอิสระ
9
รศ.เล็ก สมบัติ
นักวิชาการอิสระ
International Editorial Board (กองบรรณาธิการต่างประเทศ)
No.
Name - Lastname
Position/Unit
1
Professor Dr. Tatsuru Akimoto
Asian Research Institute for International Social Work [ARIISW], Shukutoku University, Japan
2
Professor Dr. Machiko Ohara
Faculty of Social Welfare, Japan College of Social Work, Japan
3
Professor Dr. Adi Fahrudin
Faculty of Social and Political Sciences, University of Muhammadiyah, Indonesia
4
Professor Dr. Ismail Baba
President of the Malaysian Association of Social Workers [MASW], Malaysia
5
Professor Dr. Tan Ngoh Tiong
Singapore University of Social Sciences, Singapore
6
Professor Dr. Zulkarnain A. Hatta
Faculty of Social Science, Arts & Humanities, Lincoln University College, Malaysia
7
Professor Dr. David Engstrom
Department of Social Work, San Diego State University, United States
8
Associate Professor Dr. Ruth Phillips
School of Social Work and Policy Studies, University of Sydney, Australia
9
Dr. Justin Rogers
Department of Social and Policy Sciences, University of Bath, United Kingdom
ฝ่ายจัดการและประสานงาน
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง/หน่วยงาน
1
อาจารย์ ดร.สรสิช สว่างศิลป์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
อาจารย์ ดร.อรุณี ลิ้มมณี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
Mr. Alex Michael Lipton
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
Mr. Gwyn Peredur Evans
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
นางสาวสุวรี ปิ่นเจริญ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
นางสาวสุธิมา วุฒิการ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
นางสาวพิมพ์ผกา งอกลาภ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
ว่าที่ ร้อยตรีอิทธิวัตร เงาศรี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์