กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษาวารสาร
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง/หน่วยงาน
1
รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม
คณบดี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
ศ.ยุพา วงศ์ไชย
ที่ปรึกษาวารสาร
3
ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
ที่ปรึกษาวารสาร
4
ศ.ดร.สุรพล ปธานวนิช
ที่ปรึกษาวารสาร
5
รศ.อภิญญา เวชยชัย
ที่ปรึกษาวารสาร
6
ศ.ระพีพรรณ คำหอม
ที่ปรึกษาวารสาร
7
รศ.ดร.นฤมล นิราทร
ที่ปรึกษาวารสาร
8
ผศ.อัญมณี บูรณกานนท์
ที่ปรึกษาวารสาร
บรรณาธิการบริหาร
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง/หน่วยงาน
1
รศ.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองบรรณาธิการ
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง/หน่วยงาน
1
รศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
อ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
อ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
อ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
ผศ.ดร.เสรี วรพงษ์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
Dr.David Engstrom
Department of Social Work, San Diego State University
7
Dr.Bala Raju Nikku
School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia
8
ดร.อังคณา บุญสิทธ์
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ฝ่ายจัดการและประสานงาน
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง/หน่วยงาน
1
นายณัฐพล จันทร์เหล็ก
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
นางสาวสุวรี ปิ่นเจริญ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
ว่าที่ ร้อยตรีอิทธิวัตร เงาศรี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
นางสาวอรอนงค์ บุษราคัม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์