ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความภายในสถาบัน
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง/หน่วยงาน
1
ศ.ระพีพรรณ คำหอม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
ศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
รศ.ดร.นฤมล นิราทร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
รศ.ดร.วรรณวดี พูลพอกสิน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
รศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
รศ.ชานนท์ โกมลมาลย์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
รศ.ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
รศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11
ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12
ผศ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13
ผศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14
ผศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15
ผศ.ดร.ปิ่นหทัย หนูนวล
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16
ผศ.ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17
ผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18
ผศ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19
ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20
อ.ดร.มาลี จิรวัฒนานนท์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21
อ.ดร.กาญจนา รอดแก้ว
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22
อ.ดร.สิริยา รัตนช่วย
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23
อ.ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24
อ.ดร.อรุณี ลิ้มมณี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์