ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความภายในสถาบัน
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง/หน่วยงาน
1
ศ.ดร.สุรพล ปธานวนิช
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
ศ.ดร.สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
ศ.ระพีพรรณ คำหอม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
รศ.ดร.นฤมล นิราทร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
รศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
รศ.เล็ก สมบัติ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
รศ.อภิญญา เวชยชัย
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
รศ.กิตติยา นรามาศ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
รศ.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11
รศ.วรรณวดี พูนพอกสิน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12
ผศ.ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13
ผศ.ดร.พงษ์เทพ สันติกุล
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14
ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15
ผศ.ดร.ศิรินทร์รัตน์ กาญจนกุญชร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16
อ. ดร.มาดี ลิ่มสกุล
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17
อ. ดร.มาลี จิรวัฒนานนท์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18
อ. ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19
อ. ดร.นราเขต ยิ้มสุข
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20
อ. ดร.จิรพรรณ นฤภัทร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21
อ. ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22
อ. ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23
อ. ดร.นิฤมน รัตนะรัต
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24
รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.
25
อ. ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์