ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความภายนอกสถาบัน
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง/หน่วยงาน
1
ศ.พ.ต.อ.(พิเศษ) ดร.จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
2
Prof.Dr.David Engstrom
Department of Social Work, San Diego State University
3
Prof.Dr.Jon Kei Matsuoka
Department of Social Work, University of Hawaii
4
รศ.ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5
รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
6
รศ.วุฒิสาร ตันไชย
สถาบันพระปกเกล้า
7
ผศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
ผศ.ดร.อารีนา เลิศแสนพร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
9
ผศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
10
ผศ.ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
11
ผศ.ดร.สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
12
ผศ.ดร.เสรี วรพงษ์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13
ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14
ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15
ผศ.ดร.โกนิษฐ์ ศรีทอง
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
16
อ. ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
17
อ. ดร.ฐิติยา เพชรมุนี
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18
ดร.สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์
สถาบันราชานุกูล
19
ดร.ฉัตรชัย ยอดอุดม
สำนักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์
20
ดร.อังคณา บุญสิทธ์
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
21
Dr.Bala Raju Nikku
School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์