ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความภายนอกสถาบัน
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง/หน่วยงาน
1
Prof.Dr.David Engstrom
Department of Social Work, San Diego State University
2
Prof.Dr.Jon Kei Matsuoka
Department of Social Work, University of Hawaii
3
Dr.Bala Raju Nikku
School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia
4
ศ.พ.ต.อ.(พิเศษ) ดร.จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
5
รศ.วุฒิสาร ตันไชย
สถาบันพระปกเกล้า
6
รศ.สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์
นักวิชาการอิสระ
7
รศ.อภิญญา เวชยชัย
นักวิชาการอิสระ
8
รศ.กิตติยา นรามาศ
นักวิชาการอิสระ
9
รศ.เล็ก สมบัติ
นักวิชาการอิสระ
10
รศ.ดร. เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
มหาวิทยาลัยเกริก คณะศิลปศาสตร์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม
11
รศ.ดร. โกนิษฐ์ ศรีทอง
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์
12
รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาสังคมศาสตร์
13
รศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
14
ผศ.ดร.สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ
มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิติศาสตร์
15
ผศ.ดร.เสรี วรพงษ์
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
16
ผช.ดร. สุมนทิพย์ จิตสว่าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์
17
ผช.ดร. ฐิติยา เพชรมุนี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์
18
ผช.ดร. ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
19
อ.ดร. นุชนาฏ ยูฮันเงาะ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
20
อ.ดร. กฤตวรรณ สาหร่าย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
21
ดร. ฉัตรชัย ยอดอุดม
กรมราชทัณฑ์ สำนักทัณฑวิทยา
22
ดร.อังคณา บุญสิทธิ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
23
ดร.สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์
สถาบันราชานุกูล
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์