วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ทั้งหมด
“การพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตไทย : ช่องว่างงานวิจัย การนาไปสู่ภาคปฏิบัติ และทักษะที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์”
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2561
จำนวนหน้า: 306 หน้า
ปัจจุบันปัญหาสังคมมีความหลากหลายและซับซ้อน ทำให้แนวทางการจัดการกับปัญหาต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เท่าทันสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับบทความในวารสารฉบับนี้ได้นำเสนอมิติความรู้ใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ แก้ไข พัฒนา และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2561
จำนวนหน้า: 290 หน้า
ช่วงแนวนโยบายแห่งรัฐกำลังเร่งไปที่ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีน่าสนับสนุน แต่อาจเป็นการมองเพียงมิติเดียวของภาครัฐที่ควรพิจารณาการขับเคลื่อนทางสังคมควบคู่ไปด้วย
เพราะการเร่งเครื่องด้านเศรษฐกิจด้วยอัตราเร่ง 4.0 ในขณะที่การพัฒนายังอยู่ที่ 0.4 อาจก่อปัญหาความพิการซ้ำซ้อนทางสังคมได้ ฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจหลายเรื่อง ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐข้างต้น อาทิเช่น การขับเคลื่อนจิตอาสาเพื่อบรรเทาสาธารณภัยจากผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ แนวทางการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมบนฐานการมีส่วนร่วมของพหุพาคี เป็นต้น
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2560
จำนวนหน้า: 252 หน้า
บทความในวารสารฉบับนี้ เสนอเนื้อหาที่เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเท่าทัน เนื่องจากสภาพสังคมแปรเปลี่ยนไปค่อนข้างรวดเร็วมาก เราจึงต้องใช้สติในการมองปัญหาและผลกระทบอย่างรอบด้าน ทั้งควรที่จะช่วยกันสร้างเสริมประโยชน์ส่วนรวมเป็นตัวตั้ง อันจะทำให้เรารอดพ้นกับดักแห่งประโยชน์ส่วนตนได้
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2560
จำนวนหน้า: 232 หน้า
มีบทความทางด้านสังคมสงเคราะห์ อาทิเช่น งานสังคมสงเคราะห์วิถีมุสลิม ระบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ การนำแนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Monitoring) มาใช้ในการควบคุมตัวผู้กระทำผิดในประเทศไทย การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจำในระดับภูมิภาค และบทความด้านการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถและศักยภาพของเด็กและเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนในระดับสากล มีบทความเรื่องการรับมือกระแสโลกาภิวัตน์ของขบวนแรงงานไทยในศตวรรษที่ 21
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2559
จำนวนหน้า: 308 หน้า
ท่ามกลางความเชี่ยวกรากของกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากทุกสารทิศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจาเป็นที่วิศวกรทางสังคมจะต้องเตรียมตนเองเตรียมชุมชน สังคม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย "ยาสติชีวนะ" และ "เซรุ่มแห่งปัญญา" จากองค์ความรู้เชิงสหศาสตร์ที่เรามีอยู่เข้าเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมเหล่านั้น วารสารฉบับนี้มีบทความที่ได้รับการกลั่นกรองจากระบบ Peer Review 8 บทความด้วยกัน โดยเป็นบทความที่วิเคราะห์ปัญหาหลากมิติพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขและทางออกไวท้ั้งในเชิงกลุ่ม
ISBN: 0857-3166
ปีที่พิมพ์: 2559
จำนวนหน้า: 228 หน้า
จำนวนวารสาร:   34  ฉบับ หน้า:  1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์