ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
เว็บไซต์ วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. พร้อมใช้งานแล้ว ขอเรียนเชิญเข้ามาเยี่ยมชม
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ฉบับล่าสุด ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 พิมพ์เผยแพร่แล้ว
ขอเรียนเชิญทุกท่าน ส่งบทความวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร สังคมฯ มธ.
จำนวนข่าว:   3  รายการ
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์