กำหนดการออกวาสาร
กำหนดการออกวาสาร
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 เล่ม แบ่งออกเป็น
เล่ม 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน ของทุกปี
เล่ม 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ของทุกปี
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์