ขั้นตอนการส่งบทความ
ขั้นตอนการส่งบทความของวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ผู้เขียนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การกรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม
1.2 ผู้เขียนต้องทําจดหมาย/บันทึกข้อความเพื่อขอส่งบทความพิจารณาตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากต้นสังกัด (กรณีนักศึกษาทําในลักษณะจดหมายทั่วไป และลงชื่อนักศึกษาผู้ขอส่งบทความ)
2. การส่งต้นฉบับ
2.1 ผู้เขียนจะต้องส่งต้นฉบับตามเงื่อนไขในหลักเกณฑ์การเสนอบทความ จํานวน 3 ชุด พร้อมไฟล์ Word Document ในแผ่นซีดีรอม (CD Rom) 1 แผ่นส่งด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์มาที่ กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เลขที่ 2 เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
2.2 กรณีส่ง E-mail มายังกองบรรณาธิการ ทางกองบรรณาธิการจะดําเนินการพิจารณาบทความของท่านก็ต่อเมื่อได้รับเอกสารต้นฉบับครบถ้วนแล้วเท่านั้น
3. การพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
บทความจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง และจะส่งผลการพิจารณาไปให้ผู้เขียนตามที่อยู่ที่กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มข้างต้น
ขั้นตอนการพิจารณา
3.1 กรณีที่บทความผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ต้องปรับแก้ไข ผู้เขียนจะได้รับใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่
3.2 กรณีที่บทความผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วลงความเห็นว่าต้องปรับแก้ไขตามคําแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนจึงจะจัดพิมพ์ผลงานได้ ท่านจะไม่ได้รับใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่จนกว่าส่งผลงานที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาให้พิจารณาใหม่ (แก้ไขภายใน 7 วัน)
3.3 กรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณา จากผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านจะไม่ได้รับใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่(ทางกองบรรณาธิการจะติดต่อท่านกลับตามเบอร์ติดต่อที่ให้ไว้ข้างต้น และจะไม่ส่งต้นฉบับคืนให้แก่ผู้เขียนบทความ)
ไฟล์/เอกสารแนบเพิ่มเติม:
วิธีเขียนบทความ (ขนาดไฟล์: 195.73 KB)
กองบรรณาธิการวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
Tel: +66(0) 2-613-2503
Fax: +66(0) 2-224-9417
Email: sw.journal.tu@gmail.com
Website: http://www.socadmin.tu.ac.th/journal
.
ลิขสิทธิ์ © 2017 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์